محصولات گلخانه ای, مطالب آموزشی

اصول گياه پزشكی توليد و جابجايی نشاء در محصولات سبزی و صيفی

دستورالعمل اصول گياه پزشكی نشاء محصولات سبزی و صيفی:

در كشور ما با توجه به افزايش روز افزون سطح زير كشت محصولات مختلف سبزی و صيفی، به ويـژه توسـعه سيسـتم هـای كشت گلخانه ای، توجه به هسته های اوليه توليد، يعنی بذر و نشا اهميت فراوانی دارد. از طرفی با افزايش هزينـه هـای توليـد مانند: افزايش قيمت بذر و محدوديت توليد بذور هيبريد، محدوديت منابع آبی و ساير نهاده های توليد… استفاده از تكنيـك توليد نشاء، مزايای فراوانی نظير: مصرف بذر كمتر، زودرسي محصول، امكان كنترل بهتر شرايط محيطـي در مراحـل مختلـف توليد، كنترل بهينه آفات و بيماری ها، امكان انتخاب گياهان قوی و سالم جهت كاشت، عدم نياز به گزينش و يا تنـك كـردن، ارزش اقتصادی بيشتر برای محصول توليدی و … دارا ميباشد. بدين منظور رعايت موارد ذيل الزامی است.

۱۶- مديريت بيماری ها در طی دوره توليد نشاء در گلخانه در توليد يك محصول سالم ضروری است
۱۷- تنظيم دوره های آبياري و كود دهی
۱۸- فراهم نمودن شرايط بهينه در خزانه يا انبارهای نگهداری نشاء تا قبل از زمان انتقال به منظور جلـوگيری از بـروز و انتشار عوامل بيماری زای برگی
۱۹- با توجه به اينكه بروز بيماری و آفات و اولين علايم معمولا در مناطق مستعدتر مانند حاشيه هـا، درب هـای ورودی و اطراف محل قرار گرفتن سيستم های گرمايشی محل های توليد می باشند، در صـورت مشـاهده علائـم اوليـه، پـس از تشخيص صحيح نوع عامل خسارتزا بايد مطابق با دستورالعمل سازمان حفظ نباتات اقدام شود
۲۰- كنترل علف های هرز پس رويشی به صورت وجين دستی
۲۱- تنظيم گرمايشی، سرمايشی و نور گلخانه با توجه به دمای اپتيمم رشد هر گياه
۲۲- در صورت وجود ناقلين، انجام مبارزه با تاكيد بر مبارزه غير شيميايی و يا در صورت لزوم آفت كشهای شيميايی مجاز
۲۳- جمع آوری و از بين بردن سريع بقايای گياهی در محل توليد نشاء
۲۴- تعبيه چاهك ضدعفوني قبل از دربهاي ورودي به منظور جلوگيري از ورود عوامل بيماريزا به درون گلخانه
۲۵- استفاده از روپوش تميز براي ورود به نشاكاری
۲۶- استفاده از توری های با مش ريز و درب های دوتايی برای جلوگيری از ورود حشرات خسـارتزا و ناقـل ويـروس هـا و بيماری های باكتريايی
۲۷- حذف علف های هرز به فاصله حداقل ۴ متر از گلخانه و استفاده از مالچ های مختلف شـن، سـيمان و آسـفالت بـرای پوشش اين فاصله
۲۸- صدور گواهی بهداشت گياهی براي انتقال و جابجايی نشاءها در داخل و خارج استان
۲۹- انجام بازديد و بررسی های آزمايشگاهی نشاءها به منظور تعيين عدم آلودگی نشاءها در طول دوره داشـت و صـدور گواهی بهداشت گياهی برای جابجايی آنها
۳۰- نشاءها در زمان انتقال بايد از نظر ظاهری فاقد علائم مختلف بيماری های گياهی باشند
۳۱- نشاءها بايستی با وسايل نقليه دارای پوشش (محفظه) حمل شوند

۱- استفاده از بذور سالم، گواهی شده و عاری از بيماری های بذرزاد
۲- عدم استفاده از بذور توليدی محصول قبلی، بدليل افزايش احتمال آلودگی اين بذور به بيماري های گياهی
۳- ضدعفونی بذور، قبل از كاشت (با قارچكش های ثبت شده نظير كاربوكسين تيرام و … به منظور جلوگيری از آلودگی به بيماری های پوسيدگی بذر و بوته ميری)
۴- كشت و آزمايش بذور از نظر جوانه زنی و كيفيت رويشی قبل از ضدعفونی
۵- عدم نگهداری بذرها از فصلی به فصل ديگر در مناطق مرطوب به منظور جلوگيری از توسـعه بيمـاری هـای قـارچی، ويروسی و باكتريايی
۶- ضد عفونی ديوارها، بنچها، سبدهای نشاء، لوله های آب گرم، رطوبت ساز خا و تجهيزات قبل از كشت
۷- ضدعفونی خا
۸- استفاده از محيط كشت استريل و عاری از حشرات، بيماری ها، نماتدها و بذور علف های هـرز (محـيط كشـت مـورد استفاده برای توليد نشاء بايستی با بخار يا مواد شيميايی ضدعفونی كننده به خوبي استريل شود)
۹- عدم استفاده از سينی های كهنه به دليل وجود تر های ريز كه موجب نفوذ عوامل بيماري زا ميشود
۱۰- در صورت استفاده از سينی های قديمی ضروری است كه كاملا ضدعفونی شوند
۱۱- بهتر است از سينی های پلاستيكی استفاده شود (سينی های استيروفوم گران تر بوده، رشد نشاء را بـه تـأخير انداختـه و باعث افزايش تشكيل جلبك و شيوع بيماری ها می شوند)
۱۲- به علت محدوديت قارچكش و باكتريكش های مناسب جهت استفاده در گلخانه، رعايت اصول بهداشت گياهی لازم و ضروری است
۱۳- عدم آبياری بيش از حد نشاءها، وجود تهويه مناسب، باز كردن تهويه ها براي خروج هوای مرطوب به منظور كـاهش رطوبت نسبی گلخانه جهت مديريت بيماری هاي قارچی و باكتريايی
۱۴- رديابی آفات گلخانه ای با استفاده از كارت های زرد چسبنده و تله هايی فرمونی
۱۵- بازديدهای دوره ای تا زمان انتقال نشاء به منظور بررسی وضعيت آلودگی های احتمالی به آفات و بيماری هـا، پـس از سبز شدن بوته ها

بيماری های بذرزاد:

بيماری های مهم در طول دوره داشت:

بيماری هايی كه توسط نشاءهای آلوده منتقل ميشوند:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *