خاک، عامل رشد گیاه !

مقالات

خاک، عامل رشد گیاه !

خاک ها انواع گوناگون نیز دارند که برخی از آن ها برای کشاورزی و رشد گیاهان مناسب هستند و برخی از آن ها نیز برای رشد و نمو گیاهان مناسب نیستند. خاک کشاورزی معمولا از ذرات رس، ماسه و گیاخاک تشکیل شده است. ذرات نرم خاک رس، ذرات درشت تر شن و ریگ و ذرات زبرتر معمولا ماسه هستند.

اهداف

با نفوذ آب و سرعت نفوذ آب در خاک های مختلف آشنا شود. 
با خاک های مختلف و تاثیر انواع خاک ها بر رشد گیاهان مختلف آشنا شود.
با گیاخاک و تشکیل آن و تاثیر آن بر خاک آشنا شوند.


نفوذ آب در خاک
بارش باران و برف، آب های زیرزمینی و آبیاری گیاهان باعث نفو آب در خاک می شود. آیا آب در هر نوع خاکی با یک سرعت و به یک اندازه نفوذ می کند؟ با انجام آزمایش زیر می توانید به سرعت نفوذ آب در خاک های مختلف پی ببرید.

تاثیر نوع خاک بر رشد گیاه
نوع خاک قطعا در رشد گیاهان تاثیر دارد. خاکی که برای کشاورزی مناسب است، معمولا از ذرات ماسه، گیاخاک و رس تشکیل شده است. خاکی را حاصلخیز می گویند که سبب رشد بیشتر گیاه می شود. حاصلخیزی خاک در واقع به معنی میزان توانایی خاک در پرورش دادن گیاهان است که به طور غیر مستقیم یا مستقیم در تولید غذای انسان ها نقش دارند. حاصل خیز بودن خاک به عوامل متعددی بستگی دارد، این عوامل عبارتند از وجود املاح، آب، اسیدی یا قلیایی بودن خاک، و هم چنین وجود موجودات ریز و ذره بینی در خاک.


گیاخاک چیست؟ 
گیاخاک که به آن هوموس یا خاک برگ هم گفته می شود، برای کشاورزی بسیار ضروری است. وقتی گیاهان و جانوران می میرند، اجزای بدن آن ها توسط جانداران ذره بینی خاک تجزیه می شود. هنگامی که این مواد تجزیه می شوند و به صورتی در می آیند که دیگر به شکل جاندار یا گیاه نیستند به آن ها گیاخاک گفته می شود. در واقع بقایای اجساد جانوارن و گیاهان گیاخاک را تشکیل می دهد.

رنگ خاک به میزان گیاخاک موجود در آن بستگی دارد. هرچه میزان گیاخاک بیشتر باشد، رنگ خاک تیره تر است. بوی خاک نیز معمولا به گیاخاک بستگی دارد. مقدار گیاخاک معمولا در خاک مزارع بیشتر و در خاک بیایان ها کمتر است. گیاخاک قدرت نگهداری آب در خاک را افزایش می دهد. گیاخاک باعث افزایش قضای خالی بین ذرات خاک می شود و در نتیجه سبب نفوذ هوای بیشتری به درون خاک می شود.

مقالات

پست های اخیر

خاک، عامل رشد گیاه !
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
خاک، عامل رشد گیاه !
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
خاک، عامل رشد گیاه !
۲۸ مرداد ۱۳۹۸